Peședintele Parlamentului, la Atena: Provocarea fundamentală pentru Republica Moldova este de a crea un stat democratic, înfloritor și funcțional


Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul Conferinței europene a Președinților de Parlament din statele membre ale Consiliului Europei

Excelențele voastre,

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa în cadrul Conferinței Europene a Președinților de Parlament. Mă aflu astăzi, aici, în semn de profundă recunoștință pentru eforturile pe care Consiliul Europei le depune în stabilirea și susținerea valorilor și standardelor care definesc în prezent Europa. Valori și standarde care promovează democrația, drepturile omului, prosperitatea și dialogul pentru toate națiunile care fac parte din acest onorat forum.

Apreciem parteneriatul solid al Republicii Moldova și Consiliului Europei, precum și atenția permanentă față de țara noastră. Consiliul Europei este un partener constant și fidel al țării noastre în asistența oferită pentru promovarea culturii democratice și a bunei guvernări, asigurarea statului de drept și a alegerilor democratice, precum apărarea și promovarea drepturilor omului.

Asistența și expertiza oferite țării noastre sunt indispensabile. Recomandările Consiliului Europei au fost esențiale pentru democrația fragilă a Moldovei. În vremuri dificile, când oligarhii au încercat o preluare a sistemului judiciar și au marginalizat societatea civilă, când politicienii iresponsabili au răspândit știri false și au dezbinat comunitățile pentru câștiguri politice – Consiliul Europei a apărat valorile noastre și pe  cei care le-au protejat.

Astăzi declar cu încredere că lucrăm neobosit pentru a pune acele vremuri în spatele nostru. Cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat, la ultimele alegeri, dorința absolută pentru schimbare și noi o vom face!

Reforma justiției și combaterea corupției la nivel înalt reprezintă prioritatea numărul unu pentru noul Guvern și noua majoritate politică din Republica Moldova. Suntem recunoscători pentru deschiderea și disponibilitatea constantă a Grupului de Lucru de nivel înalt pentru reforma justiției în Republica Moldova creat sub auspiciile Secretarului General al Consiliului Europei și pentru asistența oferită în sprijinul sistemului justiției în Republica Moldova.

Am ratificat Convenția de la Istanbul și suntem hotărâți să combatem inegalitățile sociale și să oferim șanse egale femeilor și fetelor, tinerilor și grupurilor sociale marginalizate. Ne străduim să avem o societate incluzivă și instituții care să funcționeze eficient pentru fiecare cetățean, indiferent de vârstă, sex, limba vorbită sau statutul social.

În prezent, colaborăm activ cu comunitățile locale, cu primarii și consiliile locale pentru a oferi mai multe resurse administrației locale, astfel încât aceasta să stimuleze democrația și autonomia locală, astfel încât autoritățile locale să poată răspunde mai bine nevoilor de bază ale oamenilor din întreaga țară.

Provocarea fundamentală pentru Republica Moldova este de a crea un stat democratic, înfloritor și funcțional, deschis întregii lumi și axat pe o agendă adevărată de integrare europeană. În numele cetățenilor moldoveni, reiterez cu fermitate angajamentul nostru neclintit – de a avansa, în continuare, în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Dragi colegi,

Toate aceste ambiții ale noastre nu le putem realiza de unii singuri. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi, încă o dată, tuturor țărilor, partenerilor și prietenilor care au ajutat Republica Moldova în aceste vremuri dificile.

În special, vreau să-mi exprim profunda recunoștință pentru fiecare țară care a contribuit prin platforma COVAX, precum și pentru asistența bilaterală sub formă de vaccinuri și echipamente medicale care i-au ajutat pe medicii moldoveni să salveze vieți.

Asistența și solidaritatea în combaterea COVID-19 și sprijinul pentru redresarea economică ar trebui să ne facă pe toți să reflectăm asupra rolului multilateralismului. În aceste vremuri istovitoare, mulți și-au amintit de beneficiile de a munci în unitate și nu de unii singuri. În pofida diferențelor noastre, cele mai mari provocări pe care trebuie să le depășim sunt similare și de natură globală.

Cred că această adunare poate fi un forum pentru găsirea de soluții și stabilirea de parteneriate pentru problemele care ne copleșesc pe toți, cum ar fi schimbările climatice, riscurile pentru sănătate, inegalitatea globală, inclusiv cea în sfera digitală.

Cred cu adevărat că ar trebui să fim mai atenți la ritmul tehnologiilor moderne, pentru că, de acum încolo, acestea sunt o sursă de numeroase provocări pentru societățile noastre privind securitatea cibernetică și răspândirea știrilor false. Însă, sunt la fel de convins că digitalizarea poate fi și răspunsul pentru consolidarea legăturilor dintre instituții și oameni și pentru furnizarea de servicii mai bune cetățenilor noștri.

Știu, de asemenea, că nu ne putem ascunde de schimbările climatice și sunt determinat să explorez cele mai bune practici pentru a păstra apa mai curată, aerul mai proaspăt și pentru a combate dezastrele climatice într-un mod durabil, fără a afecta industriile și locurile de muncă.

Excelențe,

Toți cei de aici suntem mandatați de oameni și toți purtăm responsabilitatea așteptărilor și încrederii lor. Prin urmare, este imperativ să ne străduim să ne unim eforturile pentru a oferi soluții la problemele cu care ne confruntăm împreună. Aș dori să folosesc această platformă, pentru a reafirma angajamentul Moldovei de a se alătura la toți cei prezenți aici în depășirea acestor probleme.

Consiliul Europei a demonstrat în nenumărate rânduri de-a lungul istoriei că răspunsurile și soluțiile pe care le găsim împreună pot face față provocărilor timpului și pot servi drept fundament pentru un progres solid pentru mulți ani înainte.

Vă mulțumesc.


Dear Colleagues,

Thank you for the opportunity to address the European Conference of Presidents of Parliament. I stand here today with a profound sense of gratitude for the efforts the Council of Europe puts in establishing and upholding the values and standards that currently define Europe. Values and standards that promote democracy, human rights, prosperity and dialogue for all the nations part of this esteemed forum.

We appreciate the strong partnership between the Republic of Moldova and the Council of Europe, as well as the constant support offered to our country. The Council of Europe is a steady partner in promoting democratic culture and good governance, ensuring rule of law and democratic elections as well as defending and advocating human rights.    

The assistance and expertise provided to us has been indispensable. The recommendations of the Council of Europe have been essential for Moldova’s fragile democracy. In challenging times when oligarchs attempted a takeover of the judicial system and marginalized civil society, when irresponsible politicians spread fake news and divided communities for political gains – the Council of Europe was there to speak up for our values and for those who protected them.

Today, I declare with confidence that we are working tirelessly to put those times behind us. Citizens of the Republic of Moldova expressed in the last elections an absolute desire for change, and we will deliver on that!

The justice reform and the fight against grand corruption are the number one priority for the new Government and the new political majority in the Republic of Moldova. In this regard we are grateful for the constant openness and availability of the High-Level Working Group on justice reform in the Republic of Moldova, created under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe and the assistance offered to support the justice sector in the Republic Moldova.

We ratified the Istanbul Convention and we are determined to fight social inequalities and to provide equal opportunities for women and girls, young people and marginalized social groups. We a striving for an inclusive society and for well working institution for every citizen, regardless of their age, gender, spoken language or welfare status.

Currently we are engaging actively with local communities, mayors and local councils to provide more resources for local administration in order to boost local democracy and autonomy so that local authorities can better respond to the grassroots needs of the people across the country.

The fundamental challenge for the Republic of Moldova is to create a democratic, thriving and functional state, open to the world and focused on a genuinely European Integration agenda, and on behalf of Moldovan citizens I can strongly reaffirm our unwavering commitment to further advance the process of integration into the European Union.

Dear Colleagues,

All those ambitions of ours can’t be achieved in solitude. And I would like to use this opportunity, yet again, to thank all the countries, partners and friends who helped the Republic of Moldova in these difficult times.

Particularly, I want to express my deep gratitude for each and every country that contributed to the COVAX platform as well as for bilateral assistance with vaccines and medical supplies that helped Moldovan doctors save lives.

Assistance and solidarity in fighting COVID and supporting economic recovery should make all of us reflect on the role of multilateralism. In these grueling times many were reminded of the benefits of working together rather than apart. Despite our differences, the biggest challenges that we have to overcome are similar and global in nature.

This assembly, I believe can be a forum of finding solutions and establishing partnerships for the issues that overwhelm all of us, such as climate changes, health risks, global inequality, including in the digital sphere.

I truly believe that we should be more attentive on the pace of modern technologies as of now it is a source of many challenges for our societies related to cyber security and spread of fake news. But, I am also convinced that digitalization can also be the answer for strengthening the links between institutions and the people and for providing better services to our citizens.

I know that climate change is something we can’t hide from, and I am keen on exploring best practices to preserve cleaner water, fresher air and how to combat climate related disasters in a sustainable way, without harming industries, jobs and working families.

Your Excellencies,

All of us here are mandated by the people and all of us bear the responsibility of their expectation and trust. So, it’s imperative that we should seek to unite our effort to provide solutions to the issues we face together. I would like to use this platform, to reaffirm Moldova’s commitment to engage alongside all of you in overcoming those issues.  

The Council of Europe proved on many occasions in history that answers and solutions we find together can withstand the challenges of time and can serve as a foundation of solid progress for many years to come.

20211022122640_212A7562

Thank you.

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More