Comisia de control al finanțelor publice a examinat Raportul de audit asupra gestionării terenurilor agricole proprietate publică

Chișinău, 13 octombrie 2020 Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”.

Auditul a evaluat modul în care au fost gestionate terenurile agricole proprietate publică, precum și a faptul dacă mecanismele existente contribuie în mod eficient la utilizarea lor rațională și conform destinației. Curtea de Conturi a constatat că, deși au fost create premisele necesare,  mecanismul de gestionare și valorificare a terenurilor agricole proprietate publică de către entitățile sistemului de cercetare şi inovare, educaţie şi extensiune rurală s-a dovedit a fi unul neperformant și inconsistent în materie de eficiență.

Lista unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului cuprinde 21 860,55 ha de terenuri destinate agriculturii.

”Deși instituțiile responsabile de implementarea reformelor în domeniu au depus eforturi în vederea sporirii eficienței gestionării terenurilor agricole proprietate publică, demarând în anul 2019, inițiind și definitivând inventarierea cantitativă și calitativă a acestora, delimitarea selectivă a terenurilor, identificarea tuturor contractelor de arendă/comodat/ superficie, s-au atestat unele probleme, deficiențe, precum și unii factori care influențează negativ asupra gestionării și utilizării eficiente a terenurilor agricole”, se menționează în Raportul de audit.

5R9A0952

Auditul a stabilit lipsa unor date complete, veridice și generalizate privind terenurile agricole. Potrivit Curții de Conturi, factorii de decizie, pe parcursul mai multor ani, nu au întreprins măsuri pentru gestionarea eficientă a terenurilor, ceea ce a implicat neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului de stat.

Totodată, factorii de decizie, prin luarea unor decizii necorespunzătoare, au contribuit la crearea situațiilor când, pe terenurile agricole proprietate publică, sunt amplasate construcții proprietate privată cu suprafața totala de 1 760 096,8 m2, unele dintre ele neavând legătură cu domeniul agricol.

Concluziile auditului spun că, pe parcursul mai multor ani, factorii de decizie nu au întreprins măsuri pentru prelucrarea unor suprafețe de terenuri, acestea fiind acoperite cu plantații perene care nu mai pot fi utilizate. Circa 32%, sau 6 920,6 ha de terenuri agricole proprietate publică sunt gestionate de 5 entități insolvabile.

Misiunea de audit a stabilit că lipsește evidența patrimoniului de stat din ramură, a contractelor de locațiune/arendă, comodat, concesiune și administrare fiduciară a bunurilor proprietate de stat din subordine. De asemenea, pe parcursul mai multor ani, modul de calculare și plata cuantumurilor pentru arenda terenurilor nu au fost revizuite. Registrul contractelor de arendă a terenurilor agricole proprietate publică, instituit de Agenția Proprietății Publice, nu corespunde cerințelor cadrului regulator și nu include toate informațiile relevante.

Potrivit Raportului de audit, deși  cadrul regulator restricționează darea în arendă a terenurilor agricole în alte scopuri decât cele agricole,  23  de contracte de arendă a terenurilor au fost încheiate pentru alte scopuri decât cele cu destinație agricol. Implementarea cu întârziere a reformei inițiate de Guvern în restructurarea domeniului de cercetare și inovare a condiționat utilizarea ineficientă a terenurilor agricole proprietate publică de către instituțiile de cercetare și de formare profesională.

Raportul de audit a fost remis instituțiilor competente pentru luare de atitudine, inclusiv Procuraturii Generale pentru autosesizare. Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor de audit.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...