A fost dat start concursului de selectare a candidaților pentru funcția de Avocat al Poporului

Chișinău, 24 august 2021 – Începând cu ziua de astăzi, 24 august, și până la 15 septembrie (inclusiv), persoanele care vor să obțină funcția de Avocat al Poporului pot depune dosarele la concurs.

Potrivit Regulamentului, aprobat de Comisia pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului, participanții la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) nu este supus unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

c)  deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;

d) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;

e) se bucură de o reputație ireproșabilă;

f) cunoaște limba de stat;

g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

h) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvit de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;

i)   nu a fost concediat sau eliberat din funcție din motive imputabile;

j)   nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarele pot fi depuse personal de către candidați, dar și prin poștă sau adresă de email. Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele acte (inclusiv cu titlu confirmativ):

1) cerere de participare la concurs;

2) curriculum vitae;

3) scrisoare de motivație redactată în limba de stat (română) ce urmează să conțină suplimentar:

–           viziunea asupra activității instituției Avocatului Poporului;

–           contribuția personală sau realizări personale în domeniu;

4) dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);

5) studii superioare (copia diplomei/licenței de studii și, opțional – alte acte de studii);

6) acte ce confirmă vechimea în muncă de cel puțin 10 ani;

7) referință de la două persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);

8) certificat de sănătate (adeverința medicală 086);

9) cazierul judiciar;

10) declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;

11) consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia specială şi/sau alte autorități antrenate în proces;

12) declarație de avere şi interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii.

În cazul în care candidații, care au depus dosare la Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 39/2021 își exprimă intenția de a participa în continuare la concursul curent, urmează să depună o cerere de reconfirmare a participării la concurs, până la data de 15 septembrie (inclusiv).

După depunerea dosarelor, Comisia specială se va întruni într-o ședință închisă și va decide asupra admisibilității candidaților la proba interviului. Menționăm că primii doi, care au obținut cel mai mare punctaj la cea de-a doua etapă a concursului, vor fi prezentați Parlamentului. Candidatul care a obținut votul majorității deputaților aleși, va fi numit în funcția de Avocat al Poporului.

La data de 4 februarie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 4 privind încetarea mandatului Avocatului Poporului înainte de termen și a declarat vacantă funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman), urmare a decesului lui Mihail Cotorobai.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More