Comisia de control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit asupra situației financiare a Ministerului Economiei și a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2022

Chișinău, 27 martie 2024 – Comisia de control al finanțelor publice a audiat, astăzi, rapoartele de audit asupra situației financiare a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Economiei pentru anul 2022.

Rapoartele au fost remise Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Finanțelor, precum și celor două ministere vizate. Misiunea de audit a Curții de Conturi a constatat că rapoartele oferă, cu unele excepții, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

Totodată, au fost constate unele observații care au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve. Astfel, informațiile din rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au fost denaturate prin supraevaluarea activelor nefinanciare și subevaluarea cheltuielilor cu circa 48 milioane de lei, fiind afectat și rezultatul financiar al anului de gestiune. S-a constatat că Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală nu a transmis integral către comunitățile beneficiare valoarea investițiilor efectuate cu scopul de a îmbunătăți condițiile de activitate în unitățile de învățământ. O situație similară se atestă și în cazul lucrărilor de reparații capitale efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în clădirea administrativă care aparține altei entități publice. De asemenea, a fost sesizat faptul că valoarea drumurilor și a terenurilor de proprietate publică este reflectată doar în evidența contabilă a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nu și în evidența contabilă a autorității publice centrale de specialitate a ministerului sau a Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator. Aceeași  situație se constată și în cazul rețelelor electrice de proprietate publică, înregistrate în evidența contabilă a Î.S. „Moldelectrica”.

În cazul Ministerului Economiei, misiunea de audit a constatat că, urmare a dizolvării Unității de implementare a grantului pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale, acordat țării noastre de Guvernul Japoniei, bunurile Unității urmau a fi transferate la minister. Însă, în actele de transmitere nu au fost menționate informațiile privind creanțele compromise în conturile extrabilanțiere în sumă totală de 8067,8 mii de lei.

În rezultatul auditului, Curtea de Conturi a prezentat o serie de recomandări, care urmează a fi implementate de cele două entități. Astfel, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va asigura inventarierea, delimitarea, evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a drumurilor și terenurilor proprietate publică, precum și a patrimoniului de stat din gestiunea entităților fondate; semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor de construcție sau reconstrucție a drumurilor publice; elaborarea de către conducerea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală a reglementărilor interne privind modul și termenul de transmitere a investițiilor în curs de execuție către comunitățile beneficiare ș.a.

La rândul său, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va asigura inventarierea, delimitarea și contabilizarea conformă a patrimoniului de stat inclusiv la entitățile fondate, precum și inventarierea și înregistrarea contabilă a creanțelor compromise în conturile extrabilanțiere ale ministerului. De asemenea, instituția va asigura suplinirea resurselor financiare la conturile trezoreriale ale Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, preconizate pentru implementarea Programului „Transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii”.

Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2022 și 2023, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale ministerelor nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...