Comisia de control al finanțelor publice a audiat Raportul de audit asupra situației financiare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Chișinău, 15 septembrie 2020 –Comisia de control al finanțelor publice a examinat Raportul de audit asupra situației financiare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru anul 2019.

Misiunea de audit public a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.

Curtea de Conturi a constatat că, în mare parte, sub toate aspectele semnificative, raportul oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare în sistemul  bugetar din Republica Moldova.

Misiunea de audit a recomandat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului aprobarea unui plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor. Auditul recomandă ministerului să evalueze și să înregistreze în evidența contabilă bunurile imobile și terenurile  gestionate, precum și să efectueze inventarierea cotelor-părți în capitalul social al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, în scopul contabilizării reale a valorii acestora. Ministerul urmează să înregistreze drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile și terenurilor gestionate pe măsura realizării Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023.

Potrivit raportului de audit, se recomandă Ministerului Finanțelor să revizuiască cadrul de politici bugetare și de politici  contabile, în scopul aducerii în concordanță a denumirii și descrierii conturilor și codurilor economice aferente subsidiilor acordate instituțiilor publice la autogestiune, granturilor curente și capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune. Auditul mai recomandă să aprobe o anexă separată la Raportul narativ anual, care să includă informații privind respectarea de către instituțiile bugetare a disciplinei de plată, și anume, prezența datoriilor cu termenul de achitare expirat și a creanțelor expirate transmise organelor de drept, cu indicarea datei formării acestora și a rezultatului examinării de către organele de drept. Ministerul Finanțelor urmează să aprobe criterii clare și exhaustive privitor la necesarul statelor de personal în domeniul financiar-contabil în cadrul ministerelor de ramură.

Agenția Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și entitățile subordonate vor efectua inventarierea totală a terenurilor gestionate de către minister. Totodată, Agenția Proprietății Publice urmează să revizuiască conformitarea  încheierii contractului între Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” și un agent economic, precum și să încheie una din formele contractuale de utilizare comună, în scopuri științifice, a terenului agricol cu suprafața de 550,4 ha, sau, după caz, de reziliere a acestuia.

Agenției Proprietății Publice, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Serviciului Hidrometeorologic de Stat li se recomandă  să încheie contractele de dare în arendă a terenurilor cu Condominiile create de casele de locuit construite.

Raportul de audit a fost remis Procuraturii Generale, pentru informare și autosesizare în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun privind  necolectarea veniturilor pasibile spre încasare ca urmare a neîncheierii contractului de arendă a unui teren. Și Guvernul a primit raportul de audit pentru luare de atitudine și autosesizare privitor la pierderea patrimoniului Republicii Moldova amplasat pe teritoriul Ucrainei.

Curtea de Conturi urmează să fie informată despre acțiunile întreprinse în termen de 6 luni. Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor formulate de misiunea de audit.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More